Om föreningen

Odontologiska Föreningen, även kallad OF, är en ideell förening och består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, sportmästare, klubbmästare, stugfodge, informationsansvarig, och ledamöten.

OF har till uppgift att vara en länk mellan studenter och universitet, alstra och vidmakthålla en god kamratanda samt ta tillvara på studenternas studiesociala intressen. Föreningen består av tandläkar-, tandtekniker- och tandhygieniststudenter, registrerade vid Medicinska Fakulteten, MF, och som är medlemmar i Umeå Medicinska Studentkår, UMS.

Historik

Hösten 1956 finns 20 odontologiska kandidater i Umeå. De tillhör Tandläkarhögskolan i Stockholm och dess Odontologiska Förening, som då öppnat en filial i Umeå.

Umeå Universitets två äldsta studentföreningar, Medicinska föreningen och Odontologiska Föreningen bildar 16 april 1959 tillsammans en gemensam studentkår under namnet Umeå Studentkår. Denna kår är då uppdelad i föreningar/sektioner efter de studerandes studieinriktning.

Lärosätet växer och får universitetsstatus 1965 och tar även till sig studenter från andra inriktningar på skolan, t.ex. humanistisk, naturvetenskap och teknik.

1988 ansöker Odontologiska Föreningen om utträde ur Umeå Studentkår, som beviljas men avslår deras begäran om att få bli en egen kår. Odontologiska Föreningen är alltså nu en egen förening men utan kår-anknytning.

Under 90-talet sker en del motsättningar i Umeå Studentkår som fram till dess varit ensam kår vid universitet. Medicinarna och odontologerna, liksom naturvetarna och teknologerna, är missnöjda över att kåren ägnar för mycket tid åt partipolitisk diskussion och för lite åt studenternas faktiska situation vid universitetet.

När universitetets äldsta fakulteter, den medicinska och den odontologiska, slås ihop i slutet av 90-talet bestämmer sig Umeå Studentkårs grundarföreningar, MF och OF, att ta tillfället i akt att bilda en ny ”fakultetskår” och därmed lämna den studentkår man en gång bildat, nära 40 år tidigare.

OF och MF går ihop med studentföreningar vid gamla hälsohögskolan och ansöker hos universitetsstyrelsen om att få bilda en egen fakultetsanknuten studentkår.

Ansökan beviljas och den nya kåren grundas den 1 juli 1998, då under namnet Corpus.

Från och med 1 juli 2004 har kåren antagit namnet Medicinska Studentkåren vid Umeå universitet för att bättre avspegla organisationens karaktär. (Namnet Corpus var från början en kompromiss, eftersom termen ”medicin” vid grundandet ansågs vara för nära förknippad med en av de många studentkategorier som ingick i kåren, nämligen läkarstudenterna = medicine studerande.)

I dag består Medicinska Studentkåren vid Umeå universitet av fyra fristående föreningar, s.k. sektioner: Doktorandföreningen (DF), Hälsovetenskapliga sektionen (HVS) samt de ursprungliga Medicinska och Odontologiska föreningarna.

UMS (Umeå Medicinska StudentKår)

Umeå medicinska studentkår omfattar cirka 4 300 studenter som studerar vid medicinsk fakultet. Verksamheten bygger på de fyra sektionerna Medicinska föreningen, Odontologiska föreningen, Hälsovetenskapliga sektionen och Doktorandföreningen. Medicinska kåren driver kårhuset Villan som ligger i sjukhusparken.

De jobbar med tre primära uppdrag: Utbildningsbevakning, bevakar kvalitén på utbildningen via studieråd. Studierådet består av klassrepresentanter och det finns ett studieråd per program.

Studiesociala: ansvar för kårhuset Villan där man kan ta dela v sittningar, klubb, EPP (EfterPluggPub) mm.

Representation: representerar dig som student i kommittéer , nämnder och råd inom universitet som tar beslut om allt ifrån universitets budget till enskilda studentfall. https://sites.google.com/a/medicinska.se/umeaa-medicinska-studentkaar-temporaer/

PRO (Programrådet för Odontologiska utbildningar)

PRO är ett av de nio programråd vid fakulteten som ansvarar för vardera ett eller flera utbildningsprogram och samtliga har enligt delegationsordningen följande uppgifter:

* utarbeta budgetförslag för programmet/programmen

* ansvara för uppföljning, utvärdering och övrigt kvalitetsarbete inom programmen

* lämna förslag på revidering av programmets/programmens innehåll

* delta i rekryteringsarbete för rekrytering av studenter

* fastställa kursplaner för respektive program samt för fristående kurser inom respektive programs ansvarsområde (Hf 6:14 – 15)

* medge undantag från av rektor fastställd läsårsindelning i undantagsfall, då utbildningen kräver en annan förläggning av läsåret och om avvikelsen är mindre än fem dagar

* besluta om pedagogisk och organisatorisk samordning av kurser inom utbildningsprogrammen

* i förekommande fall, besluta om fördelning av platser utifrån gällande urvalsgrunder för urval till program som vänder sig till nybörjare

* besluta om antagning till senare del av program

* besluta om vakanser på program skall återbesättas och hur många platser som skall fyllas

* i förekommande fall, organisera och genomföra antagningen till utbildningarna

* besluta om särskild behörighet för program som leder till generell examen

* besluta om särskild behörighet för kurser efter förslag från en institution

* besluta i ekonomiska frågor inom den budgetram som tilldelats programkommittén för dess egen verksamhet.

I PRO sitter 8 medlemmar som har ansvar för utbildningarna, 2 medlemmar utsedda av Västerbottens Läns Landsting, 3 medlemmar utsedda av Medicinska Studentkåren, 1 övrig med närvarorätt och en sekreterare.

De tre medlemmarna som är utsedda av Medicinska Studentkåren är studenter/representant er från/för varje program: en från tandläkarprogrammet, en från tandhygienistprogrammet och en från tandteknikerprogrammet. Kursrepresentanter i varje klass(även kallade studieråd) samlar sin klass åsikter och synpunkter om just sin utbildning och förmedlar detta till respektive representant. Dessa programrepresentanter i sin tur tar upp detta vid sammanträden med övriga PRO-medlemmar. Protokoll från dessa möten finns att läsa på http://www.medfak.umu.se/om-fakulteten/organisation/pro/.

Källa /umu.se

En kommentar på “Om föreningen

Kommentarer är stängda.